Το Δίκτυο

Το Δίκτυο Ανάδειξης και Προώθησης του Εναλλακτικού και Θεματικού Τουρισμού – AlterTourism αποτελεί μια πρωτοβουλία ιδιωτών και επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα με κύριο στόχο την ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών και θεματικών μορφών τουρισμού σε όλη τη χώρα. Στο Δίκτυο συμμετέχουν δυναμικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα του τουρισμού.

Σκοπός του Δικτύου AlterTourism είναι η ανάδειξη, προώθηση, πιστοποίηση και προβολή, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, των ελληνικών προϊόντων / υπηρεσιών του εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού, μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης νέων ολοκληρωμένων και διακριτών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών ειδικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων, κρίσιμο ζητούμενο αποτελεί η αξιοποίηση του φυσικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού, στη βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας.

 

Τι προσφέρει

Για την υλοποίηση των στόχων του, το Δίκτυο AlterTourism παρέχει υπηρεσίες και αναλαμβάνει μία σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων όπως:

  • Προτάσεις και εκπόνηση μελετών (μελέτες ανάπτυξης προορισμών / προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού, marketing plan κλπ.) για τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού σε μία περιοχή.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης και προβολής των προϊόντων / υπηρεσιών του εναλλακτικού τουρισμού.
  • Δημιουργία εξειδικευμένου ηλεκτρονικού υλικού (site κλπ.) καθώς και σχεδιασμός & παραγωγή εκδόσεων, χαρτών, εντύπων και βιβλίων.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και συμβουλευτική υποστήριξη για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων σε προγράμματα ενίσχυσης.
  • Αναζήτηση και διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και φορείς εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, εκθέσεων κλπ.
  • Πληροφόρηση για τις μορφές εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού και τις βασικές εξελίξεις γύρω από τον τομέα.